Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet Helsedirektoratet 2016 IS - 2475

27. mai 2019
Regjeringen la våren 2016 fram en strategi for et aldersvennlig samfunn. Visjonen for strategien er at alle nordmenn skal kunne leve et langt og meningsfylt liv med aktiv og sunn aldring. Et samfunn som legger til rette for å ta i bruk de ressursene eldre har, skaper gode mestringsbetingelser og er mer aldersvennlig.

For å nå denne visjonen er det viktig at samfunnet legger til rette for gode mestringsbetingelser for alle og dette arbeidet trenger et godt kunnskapsgrunnlag. 

Hensikten med denne rapporten er å belyse forutsetningene for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av befolkningen. Formålet er å oppsummere kunnskaper om hva som påvirker livskvalitet i eldre år og å formidle dette i en form som er tilgjengelig for forvaltningen, forskningsmiljøer og andre interesserte.


Rapporten gir en kort oppsummering av eksisterende kunnskap på området, og er i hovedsak basert på resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). 
 

Lenke til rapporten