Bistand til å delta i kultur, organisasjonsarbeid og fritidsaktiviteter

Bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Denne kvalitetsindikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov. Tall på fylkesnivå finner du her

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening" , påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter er vanlig, og oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Bistand kan være helt nødvendig for å kunne delta. I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., skal kommunen tilby bistand i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt for å tilrettelegge for dette.

Alle med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter har rett til nødvendig bistand til dette på et forsvarlig nivå.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)