Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester

21. mars 2022
Det har blitt skrevet en rapport angående årsaker til kostnadsvekst i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det blir i studien sett på hvilke tjenesteområder som har hatt sterkest vekst, om det er snakk
om hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester eller annet.

Rapporten viser vekst i kostnader til kommunale helse- og omsorgtjenester i perioden 2015 til 2020. Resultatet viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 3,4 prosent. Til sammenlikning var veksten i kommunenes inntekter på 1,4 prosent per år. Noen av funnene som trekkes frem i rapporten fra Nordlandsforskning på oppdrag for KS er: 

  • Det er spesielt de under 80 år som har fått flere helse- og omsorgstjenester.
  • Det er en sterk økning i brukere som mottar praktisk hjelp i aldersgruppen 18 - 39 år.
  • Det vises at vekst i oppgaver og antall brukere har ført til at antall stillinger har vokst og at kompetansen har blitt styrket i flere kommuner. 
  • Antallet langtidsopphold er konstant mens antall tidsbegrensede opphold og avlastningsopphold øker.

Du kan lese hele rapporten på KS sine nettsider