Kompetanse og personell

Årsverk med fagutdanning i de kommunale helse og omsorgstjenestene (NKI) (K)

Stetotskop

Årsverk med fagutdanning i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene - Nasjonal kvalitetsindikator (NKI)

Indikatoren viser andelen årsverk i pleie- og omsorgstjenesten som har helse- og sosialfaglig utdanning.

Om indikatoren
Behovet for kompetanse hos personalet varierer avhengig av brukeres individuelle behov.

I pleie- og omsorgstjenesten er det økt behov for stadig mer avansert og tverrfaglig helsehjelp. Dette skyldes blant annet stadig nye brukergrupper med behov for mer omfattende og sammensatte tjenester.

Den medisinske behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed øker også behovet for kompetanse i forskjellige profesjonsgrupper i pleie- og omsorgstjenesten.

For eksempel er det behov for økt kompetanse innenfor områder som ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid.

Indikatoren viser andel avtalte årsverk:
med fagutdanning fra videregående og/eller fagutdanning fra universitet- og høgskole.

Beskrivelse av indikatoren (PDF) - Helsedirektoratet

Datakilde: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Datakilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registret)