Eldre par i parken

Bruk av helse- og omsorgstjenester blant personer med demensdiagnose

07. mars 2023
I en rapport fra Helsedirektoratet kommer det frem at det blir stadig flere med demensdiagnose som får heldøgns helse- og omsorgstjenester i kommunen. I 2020 gjaldt dette for 76 prosent fra et utvalg pasienter med demens som ble fulgt fra 2017. De klart fleste av disse hadde langtidsopphold i institusjon.

Ser vi noen år inn i framtida vil enda flere få demenssykdom. Vi blir eldre og lever lengre. I følge demenskartet.no vil det i 2025 være om lag 116 000 som har demenssykdom. I 2030 vil tallet bli nesten 140 000. Derfor er det viktig at denne pasientgruppa får gode tjenester der de bor.

Demenskartet er et planleggingsverktøy der kommunene kan beregne hvor mange som vil få demenssykdom i framtida.

Sammenligner man de som har demensdiagnose med andre tjenestemottakere, viser funnene at det var flere med demens som hadde langtidsopphold i institusjon. Det var mer utbredt å motta tjenester i hjemmet og velferdsteknologiske tjenester blant de uten enn med demensdiagnose.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider