"Et godt sted å bli gammel" - En studie av aldring i rurale kommuner Nordlandsforskning

30. oktober 2020
Det har de siste årene vært presentert ulike fremtidsbilder av samfunnets og kommunenes utfordringer knyttet til en økende andel eldre, særlig i små distriktskommuner, og ofte med litt dystre spådommer om de utfordringer som vil følge av denne utviklingen. Rapporten "Et godt sted å bli gammel" - En studie av aldring i rurale kommuner presenterer resultatene fra forskningsprosjektet «Aldring i rurale strøk», utført av Nordlandsforskning på oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn Flere år, flere muligheter. Helsedirektoratet ønsket å få frem mer utdypende kunnskap om aldring i kommuner med en høy forventet fremtidig andel eldre. Tre casekommuner lokalisert i Nord-Norge, som ifølge framskrivningene vil ha en fremtidig høy andel eldre, er inkludert i undersøkelsen. Her har forskerne sett på plandokumenter og intervjuet kommunale ledere og innbyggere. De har også vært ute og besøkt hver av de tre kommunene.

Rapporten belyser både utfordringer og muligheter som kommunene står overfor i møte med en aldrende befolkning, samtidig som den også tar for seg kommende eldres forventninger til det å bli gammel i kommunen de bor i.

Basert på spesifisering av oppdraget, er følgende forskningsspørsmål belyst:

• Hva kjennetegner kommunenes tiltak og planer for å møte utfordringene og mulighetene som en aldrende befolkning gir, og hva kjennetegner kommunenes situasjonsforståelse og begrunnelser for hvorfor de gjør som de gjør?

• Hva kjennetegner personer i alderen 55+ år i rurale kommuner sin situasjon når det gjelder levekår, sosialt nettverk, tilhørighet til kommunen og forventninger til ulike kommunale tjenester?

• Hva kjennetegner bildet som innbyggere i alderen 55+ selv gir av det å bli eldre?

• Hva er utfordringene og mulighetene knyttet til bruk av teknologi og digitalisering?

• Hva kjennetegner norsk og nordisk forsking om temaet aldring og alderdom i rurale strøk?

Rapporten inneholder også en kunnskapsoppsummering om aldring i rurale strøk i Norden.

Lenke til rapporten