Evalueringsrapport om primærhelseteam

31. januar 2022
Det er laget en evalueringsrapport av forsøket på primærhelseteam (PHT) og alternative finansieringsordninger. Forsøket med PHT prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller (honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen).

Målet med forsøket er å finne ut om PHT gir et bedre tilbud til listeinnbyggerne enn den vanlige fastlegeordningen. PHT skal rettes mot brukere med kronisk sykdom, psykiske lidelser og rusavhengighet, eldre og brukere med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Konklusjon

Noen av funnene som presenteres er at pasienter får bedre tjenester, oppfølging og opplæring på legekontor som arbeider i team.

Les hele evalueringsrapporten