hender - behandling

Forsørgerbrøk for eldre

Antall personer 65 år og over delt på antall personer 20-64 år. Det vil si personer i aldre der man ofte er ferdig med sin yrkesaktive periode relativt til personer i aldersgruppen der man typisk er i arbeid. Et lavt tall angir en relativt stor andel i typisk yrkesaktiv alder.

Framskrivning er basert på hovedalternativet (MMMM).  Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMMM-alternativet (mellomalternativet, eller hovedalternativet) det som betegnes som den mest trolige utviklingen gitt situasjonen ved framskrivingstidspunktet.

Datakilde SSB tabell 13612

 

Her finner du tall for omsorgskoeffisient i kommune (Antall personer 50-66 år pr person i aldersgruppen 85 og over) 

Forsørgerbrøk