Fremskriving av tjenestebehov

22. mai 2019
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en beregningsmodell for fremskriving av tjenstebehov i kommunene. Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2017 og hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2018.

I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2017. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt.

Lenke til fremskrivninger her