Håndbok Aldersvennlig stedsutvikling NAL

12. juni 2019
I 2018 fikk Norske arkitekters landsforbund i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Oppdraget har bestått i å vise hvilken betydning den økende andelen eldre har for planleggingen og utformingen av våre bygde omgivelser. Den ble for første gang publisert i 2019, men ble oppdatert i 2021 med nye eksempler.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I denne håndboka konsentrerer vi oss om planleggernes nye roller og ansvar, og ikke minst hvilke muligheter kommunen har innenfor dagens plansystem og regelverk. Vi kaller det aldersvennlig stedsutvikling, men målet er å skape et samfunn som er godt for alle, både eldre og yngre. Skal vi lykkes med det må vi skape gode nærmiljøer som inkluderer og engasjerer. Vi trenger fysiske miljøer som legger til rette for aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder, interesser og funksjonsnivå. Vi har gode forutsetninger for å lykkes. Et mangeårig arbeid med universell utforming har bidratt til at tanken om likeverdig deltakelse i samfunnet står sterkt. I denne håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep for å kunne utvikle et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling. Vi har valgt å ta utgangspunkt i nærmiljøet, og ser både temaer, virkemidler og eksempler i lys av dette. Alle har et nærmiljø, uansett om man bor i en stor by eller på et lite sted, derfor har vi valgt å ikke skille mellom storby og småsted i denne håndboka. Håndboka er ment å kunne brukes som et oppslagsverk. Den består av en rekke ulike kapitler som hver for seg tar for seg forskjellige deler av kommunens virkeområder, og ulike faser av planprosessen. Til slutt i håndboken finner du en eksempelsamling hvor vi har gjort et utvalgt av prosjekter vi mener har stor overføringsverdi. Vi håper du vil finne nyttige råd og praktiske tips til hjelp i det videre arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn.

Håndboka er supplert med ytterligere eksempler i 2021 og oppdatert versjon kan lastes ned her: Håndbok - Aldersvennlig stedsutvikling