Helseforhold - Statistikk fra levekårsundersøkelsen

14. oktober 2020
Levekårsundersøkelsen gir oversikt over befolkningens fysiske og psykiske helse, symptomer, funksjonsevne, omsorgsbehov og bruk av helse- og omsorgstjenester fordelt på ulike kjennemerker som kjønn, alder, utdanning og bosted. Statistikken er basert på levekårsundersøkelsen om helse og representerer et tverrsnitt av befolkningen.

Levekårsundersøkelsen  gir oversikt over befolkningens fysiske og psykiske helse, symptomer, funksjonsevne, omsorgsbehov og bruk av helse- og omsorgstjenester fordelt på ulike kjennemerker som kjønn, alder, utdanning og bosted. Statistikken er basert på levekårsundersøkelsen om helse og representerer et tverrsnitt av befolkningen.

Levekårsundersøkelsen om helse er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, hvor data samles inn via telefon. Ca. 7900 personer 16 år og eldre har svart på en rekke spørsmål om blant annet helsetilstand, symptomer, bruk av helsetjenester, omsorg, funksjonsevne og levevaner. Svarprosenten for 2019 undersøkelsen ligger på 57 prosent. I 2015 ble undersøkelsen slått sammen med den europeiske helseundersøkelsen (EHIS). Resultater fra ulike europeiske land vil bli lagt ut på nettsidene til det europeiske statistikkbyrået Eurostat.

Nytt i 2020 er at SSB legger ut tall også for 80 år og eldre gruppen i statistikkbanken, tidligere har det kun vært publisert tall for 67 år og over.

 

Artikkel fra Levekårsundersøkelsen 2019 - De over 80 levere sunnere, publisert 25.06.2020

Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

Lenke til artikkelen

 

Informasjon om regionale helseundersøkelser

Statistikken du finner her er nasjonal. Det er gjennomført ulike regionale helseundersøkelser i Norge - du finner lenker til de største og mest kjente under. Resultatene fra disse sier noe om helsetilstanden til befolkningen i deltakende regioner og kommuner.  

Flere fylker gjennomfører nå fylkeshelseundersøkinger. Alle undersøkinger er nettbaserte og invitasjoner blir sende ut på sms og e-post. Fylkeshelseundersøkingene blir gjennomførte som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og det enkelte fylket. Det er utarbeidet en spørreskjema-mal som i hovedsak blir brukt i alle fy lkene, men med enkelte lokale variasjoner. 

Tidligere er fylkeshelseundersøkinger gjennomførte i Agder (2019), Hordaland (2018), Sogn og Fjordane (2019), Troms og Finnmark (2019). I tillegg var det en pilotundersøking i Agder og Vestfold i 2015. I januar-februar 2020 blir en ny undersøkelse gjennomført i Nordland. 

 

Her er en oversikt over de største og mest brukte populasjonsbaserte helseundersøkelsene i Norge.

Tromsøundersøkelsen

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)

Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)