oppsummering kunnskap

Hvordan kan retningslinjer og veiledere implementeres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten?

03. januar 2023
Senter for omsorgsforskning har i 2022 utgitt en kunnskapsoppsummering om hvordan retningslinjer og veiledere kan
implementeres i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den kommunale helse- og omsorgssektoren er et stort og komplekst felt og får stadig flere oppgaver. Det betyr at det blir mange retningslinjer og veiledere å forholde seg til. Disse dekker mange forskjellige områder: fra nasjonal faglig retningslinje for demens til nasjonal veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Kunnskapsoppsummeringen viser at for å lykkes med en lokal implementering av nasjonale veiledere og retningslinjer er det viktig å:

• planlegge arbeidet godt og benytte en modell eller et rammeverk både i planleggingen og gjennomføringen av implementeringen.

• bruke ressurser som kompetansesentre og deres nettverk der det er relevant.

• bruke aktive metoder som undervisning, verksteder og samlinger og gjøre det praksisnært.

• evaluere resultatene av implementeringen og gi tilbakemeldinger og veiledning til de ansatte om arbeidet med å gjøre en retningslinje eller veileder til en del av arbeidshverdagen.

Les hele kunnskapsoppsummering på Senter for omsorgsforskning (omsorgsbiblioteket) sine nettsider