Kartlegging av transport for eldre

24. august 2022
Hvilke ulike transporttilbud er tilgjengelig for eldre i Norge i dag, hvordan fungerer de og hvilke nye løsninger kan fungere i fremtiden? Dette er blant temaene som belyses i en ny rapport som Vista Analyse har gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten er del av oppfølging av Flere år flere muligheter - strategi for et aldersvennlig samfunn.

I strategien for et aldersvennlig samfunn legges det vekt på at transport er et prioritert og viktig element i planleggingen for å få aldersvennlige lokalsamfunn. Gode og tilgjengelige transportmuligheter er viktig for eldre, ikke bare for å kunne gjøre praktiske ærend, men like mye for å kunne være selvstendig, uavhengig, og kunne klare seg selv, samt opprettholde sosial kontakt og motvirke ensomhet.

Formålet med denne rapporten er å bidra med kunnskap om transport for eldre, inkludert synspunkter på opplevde transportbehov og utfordringer knyttet til ulike transportordninger fra relevante aktører, som kommuner/fylkeskommuner, frivilligheten og eldre. Som en del av kartleggingen er det gjennomført intervjuer, spørreskjemaundersøkelser og en workshop. Det gis en oversikt over transporttilbud i fylkene, og også eksempler på aldersvennlige transportordninger i andre land. I rapporten vies også et kapittel til fremtidige transportløsninger for eldre.

Les hele rapporten om kartlegging av transport for eldre på Vista Analyse sin nettside