Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning NIBR-rapport 2017:16

13. august 2019
Det er gjennomført en survey til alle landets kommuner, samt dokumentstudier av planer og intervjuer i fem kommuner. Hovedobservasjonene er at mange kommuner opplever befolkningsaldring som en hovedutfordring, og at av de som har en kommunedelplan for folkehelse, er det få som omtaler tiltak rettet endringer i eldrebefolkningen.