Kompetanseløft 2020 - rapport 2019

09. desember 2020
Personell og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
– utviklingstrekk og status 2019

Kompetanseløft 2020 er regjeringens handlingsplan for kvalitet og kompetanse i kommunal helse og omsorgstjeneste, og omfatter strategier og ulike tiltak, herunder ulike tilskuddsordninger, for planperioden 2016 til og med 2020. Denne rapporten omhandler kompetanse- og personellsituasjonen i de kommunale helseog omsorgstjenestene frem til 2019.

Kompetent personell utgjør grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten og er en forutsetning for kvalitet i tjenestene og i arbeidet som skal utføres. Brukere og pasienter skal møtes av kompetente fagfolk som har oppdatert kunnskap og ferdigheter i sin yrkesutøvelse. Gjennom Helsedirektoratets arbeid med Kompetanseløft 2020 og tidligere nasjonale kompetanse- og rekrutteringsplaner har utfordringene knyttet til personell og kompetanse i kommunene blitt tydeliggjort. Utfordringene i helse- og omsorgstjenesten, og især i de ulike omsorgstjenestene, har over tid vært preget av høyt sykefravær, høy turnover, deltidsproblematikk og høy andel ufaglærte. Selv om personell- og kompetansesituasjonen i de kommunale helse og omsorgstjenestene er preget av store utfordringer, finnes det samtidig et betydelig potensial og mulighetsrom i det videre arbeidet. Fremtidens helse- og omsorgstjeneste må være tilpasset innbyggernes behov for behandling, rehabilitering, habilitering og omsorg.

I rapporten blir den kommunale helse- og omsorgstjenestens utfordringer og utviklingsmuligheter presentert i kapittel 1, og det diskuteres blant annet hvordan ledelse og strukturelle forhold påvirker. Kapittel 2 omhandler statistikk knyttet til årsverk og sysselsatte, mens kapittel 3 presenterer utdanningsstatistikk.

Her finnes rapporten for 2019