Mat og ernæring til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater. Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse 2017

24. mai 2019
Denne kunnskapsoppsummeringen er gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en del av kunnskapsgrunnlaget for «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre».

Kunnskapsoppsummeringen vil belyse tiltak som kan bedre ernæringspraksis blant hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. Det vil også redegjøres for temaer hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap. Videre vil denne kunnskapsoppsummeringen gi konkrete anbefalinger til helse- og omsorgstjenesten i Norge på utfordringer knyttet til matinntak, appetitt og måltidsglede, og hvordan man kan jobbe mer strukturert og målrettet med ernæringspraksis i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene.

Lenke til kunnskapsoppsummering