arkitektur

Mobilitet blant eldre på boligmarkedet

04. april 2022
I 2020 ble det skrevet en rapport om mobilitet blant eldre på boligmarkedet og beskrevet holdninger, drivere og barrierer. I rapporten skrevet av velferdsforskningsinstituttet NOVA vises det til hvilke vurderinger og valg som tas når det kommer til bolig, flytteaktivitet og tilpasning av eksisterende bolig hos eldre.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Husbanken og analyserer hvordan og i hvilken grad eldre og seniorer tilpasset sitt boligkonsum ved å utbedre sin nåværende bolig og/eller flytte til en mer egnet leilighet. Dette er noe av funnene som kommer frem: 

  • Personer som flyttet inn i nåværende bolig etter at de fylte 60 år, bor i mer tilgjengelige og alderstilpassede boliger enn personer som flyttet inn da de var i 50-årene eller tidligere.
  • Ganske mange eldre gjennomfører vedlikehold av egen bolig, men få oppgir at de har gjennomført strategiske tilpasninger av boligen for å øke tilgjengeligheten.
  • Det opplyses at eldre primært tilpasser boligen når behovet melder seg, enten fordi et husholdningsmedlem opplever alderssvekkelser i dag eller forventer å oppleve det i relativt nær framtid.

I rapporten gis det noen politikkanbefalinger som er ment å stimulere eldre til å ta ansvar for egen boligsituasjon. Disse er sammenfattet med følgende overskrifter: 

  • Samfunnsøkonomiske anbefalinger om eldreboligvirkemidlers generelle utforming.
  • Økt satsing på boligrådgivning og informasjon om utbedringsmuligheter.
  • Prioriter politikkutvikling i og for distriktskommuner.
  • Prioriter politikkutvikling med tanke på eldre med svak økonomi.
  • Tenk helhetlig: se bolig- og stedsutvikling i sammenheng.
  • Offentlige boligsatsinger: mer informasjons- og erfaringsspredning.

Du finner hele rapporten på OsloMet sin nettside ODA