Mottakere av helsetjenester i hjemmet som er vurdert for risiko for underernæring

Mat på tallerken

Ernæringsoppfølging hos hjemmeboende - Nasjonal kvalitetsindikator (NKI)

Indikatoren viser hvor stor andel av mottakerne av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.

Om indikatoren
Studier viser at 20-60 % av hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet. Derfor er også forebygging av underernæring er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet.

For å styrke ernæringsarbeidet er det viktig med kompetanse blant personell, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og forebygging av underernæring anbefaler å innføre fire tiltak:

Å vurdere ernæringsmessig risiko
Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise
Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

Beskrivelse av indikatoren (PDF) Helsedirektoratet