Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens 2018

28. november 2019
Kartleggingen har som mål å vise status for oppfølging i kommunene av satsingsområder og tiltak i Demensplan 2020.

Demensplan 2020 oppfordrer kommunene til å bygge opp flere tjenester og tilbud, herunder flere som ikke er lovpålagte. Demensplanen oppfordrer også til å tilrettelegge både lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester spesielt for personer med demens og deres pårørende, slik at tjenester og tilbud blir gode og virkningsfulle for personer med demens, som ofte har spesielle utfordringer.

 

Kartleggingen omfatter derfor mere enn det som er lovpålagte tjenester. Og det er tjenester og tilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens som er kartlagt her. Dette innebærer at kommuner for eksempel kan ha flere dagaktivitetstilbud enn det som framgår av kartleggingen her, men disse er da ikke spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens, men er et felles tilbud for flere ulike brukergrupper.

 

Her finnes utvalgte tall fra kartleggingen