Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i helse- og omsorgstjenestene

08. mars 2021
I kvalitetsreformen Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet er det ene innsatsområdet «Helsehjelp». En ønsker at helse- og omsorgstjenesten skal i større grad ta utgangspunkt i de eldre sine grunnleggende behov for helsehjelp og bistand til å forebygge funksjonssvikt. For å møte utfordringene er Miljøbehandling ett av fem løsninger, der systematisk bruk av sang, musikk og bevegelse integrert i daglig pleie og omsorg, Musikkbasert miljøbehandling er gitt som eksempel til løsning for innsatsområdet.

Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er ansvarlig for det nasjonale opplæringsprogrammet, Musikkbasert miljøbehandling (Fra 2015-). Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.

Musikkbasert miljøbehandling er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet (2015- ), lagt inn i Kompetanseløft 2020, og skrevet inn som ett eksempel på miljøbehandling under innsatsområde Helsehjelp.

Målgruppe og erfaringer

Målgruppen er ansatte og ledere helse- og omsorgssektoren som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Arbeidet bygger på personsentrert omsorg og gir metoder og verktøy for å systematisk bruke musikk, sang og bevegelse i daglig helse- og omsorgsarbeid.

Opplæringen viser at de musikkbaserte metodene bidrar til å dempe uro og aggresjon, og aktiviserer personer som sover unødvendig på dagtid. Bruken av sove- og innsovningsmedisin kan reduseres og beboernes egne ressurser blir mer aktivert. Dette gir mer fornøyde beboere, pårørende og ansatte, og mindre bruk av tvang.

Opplæringsprogrammet består av tre deler som kan tas uavhengig av hverandre: ABC Musikkbasert miljøbehandling, Samlingsbasert kurs og Videreutdanning (Nord universitet og NTNU Gjøvik). Det tilbys også fagdag ved universiteter og høgskoler til studenter på bachelor sykepleie.

Over 3000 helsearbeidere har siden 2015 fått opplæring i miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenestene.

Mer informasjon om Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse administrerer ABC Musikkbasert miljøbehandling. For mer informasjon og påmelding kontakt din kommunes ABC-kontakt/USHT-kontakt (Finn kontaktperson i ditt fylke på oversikten over Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester) eller abc@aldringoghelse.no / tlf. 33 34 19 50.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg administrerer Samlingsbasert kurs, Videreutdanning og Fagdag bachelor sykepleie. For mer informasjon og påmelding se https://musikkbasertmiljobehandling.no/ Spørsmål kan de rettes til post@kulturoghelse.no