NOU 2017/16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende.

23. mai 2019
Gjennomgang og vurdering av dagens palliative tilbud i Norge, og forslag til tiltak som kan bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid. Pasientenes og de pårørendes behov skal stå i sentrum.