Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem

bok og eple

Ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere - Nasjonal kvalitetsindikator (NKI)

Indikatoren viser hvor stor andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.

Om indikatoren

20-60 % av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesent samt større pleietyngde og økte medisinske kostnader. Derfor er også forebygging av underernæring er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet. For å styrke ernæringsarbeidet er det viktig med kompetanse blant personell, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og forebygging av underernæring anbefaler å innføre fire tiltak:

  • Å vurdere ernæringsmessig risiko
  • Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
  • Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise
  • Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

Beskrivelse av indikatorer (PDF) fra Helsedirektoratet