Grunnlagsinformasjon

Psykologer i kommunehelsetjenesten (K)

psykisk helse

Kommunene skal fra 1. januar 2020 kunne tilby psykologtjenester. For å sikre at kommunene kan innfri lovkravet, har fylkesmennene forvaltet et tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene. Tilskuddsordningen har vært et tiltak i Kompetanseløft 2020. Tilskuddsordningen opphører i 2020 da lovkravet trer i kraft, og midlene blir lagt inn i det statlige rammetilskuddet til kommunene.

Økt rekruttering av psykologer skal bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i det helthetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt volds- og traumefeltet. Den totale veksten fra 2017 til 2018 var på 16 prosent, og en rekke kommuner har søkt og mottatt tilskudd til rekruttering av psykologer.

 

(Tekst hentet fra rapport fra kompetanseløftet 2018)