Rapport fra Kompetanseløft 2020, Årsrapport 2018

29. april 2020
Publisert 23.04.20. Personell og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester med utviklingstrekk og status for 2018.

Kompetanseløft 2020 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten til og med 2020. Den ble lagt fram i statsbudsjettet for 2016 (Prop.1S (2015-2016)) og er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, Omsorg 2020 og Prop. 1S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Årsrapporten for 2018 presenterer status og utfordringer innenfor kompetanse- og personellområdet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kapittel 1 beskriver utviklingstrekk i tjenesten basert på bl.a. analyser av identifiserte utfordringer for personell- og kompetansesituasjonen. Kapittel 2 i rapporten presenterer statistikk over personell- og kompetansesituasjonen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten til og med 2018. Her benyttes statistikk fra bl.a. KS, SSB/KOSTRA og IPLOS.

I 2018 tok SSB i bruk en ny metode for innhenting av personellstatistikk for årsverk fra personalregisteret i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hensikten er å gi mer nøyaktige informasjon om arbeidstid. Endringen gir et databrudd i tidsserien for disse dataene. Det betyr at tallene før og etter endringen ikke kan anses som sammenlignbare. Dette har skapt noen utfordringer for framstilling av personellstatistikk fram til og med 2018.

Årsrapport 2018

bilde av forside på Årsrapport 2018 - Kompetanseløftet 2020