laks

Regjeringens strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre

19. september 2021
Feil- og undernæring blant eldre er et omfattende problem. Regjeringen har lansert en strategi, som skal bidra til bedre kosthold og gode måltidsopplevelser hos eldre som bor på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester.

Strategien presenterer følgende tiltak:

 • Nasjonal kartlegging av mat- og ernæringsoppfølgingen Helsedirektoratet vil få i oppdrag å gjennomføre en nasjonal kartlegging av mattilbudet og ernæringsoppfølgingen blant ledere og ansatte i sykehjem og hjemmetjenester.
 • Utvikle og implementere lokale ernæringsstrategier
  Regjeringen vil oppfordre kommunene til å utvikle og implementere egne ernæringsstrategier.
 • Samle, videreutvikle og spre gode eksempler på god ernæringspraksis
  Helsedirektoratet vil få i oppdrag å samle, videreutvikle og spre gode eksempler fra kommuner som jobber systematisk med mat og ernæring.
 • Modellutviklingsprogram "klinisk ernæringsfysiolog som ressurs"
  Regjeringen skal gjennomføre modellutviklingsprogrammet "klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten", som blant annet vil inkludere kvalitetssikring av mattilbudet og tverrfaglige team.
 • Matfaglig kompetanse og matverter
  Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utrede tiltak både for å styrke den matfaglige kompetansen i omsorgstjenesten generelt og tiltak for økt bruk av matverter spesielt.
 • Nasjonale kostholdsundersøkelser
  FHI har ansvar for de nasjonale kostholdsundersøkelsene, som inkluderer befolkningen opp til 79 år. FHI vil få i oppdrag å vurdere muligheten for at gruppen eldre over 80 år kan inkluderes i de kommende undersøkelsene.
 • Nasjonale faglige råd om kosthold til eldre
  Helsedirektoratet vil bli bedt om å vurdere å utvikle egne faglige tilpassede råd om kosthold til eldre.
 • Samarbeid med ulike aktører for økt mangfold, valgfrihet og fleksibilitet
  Helsedirektoratet vil få i oppdrag å kartlegge hvordan kommunene kan samarbeide med ulike aktører, inkludert helsenæringen, for å møte den enkeltes mat- og ernæringsbehov.
 • Kompetanse- og innovasjonsprosjekter for mat- og måltidsfelleskap
  Det er etablert et kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd, der formålet er å støtte kompetanseheving og innovasjonstiltak også når det gjelder mat og måltider.

Se mer informasjon om strategien på regjeringen sine nettsider. Der finnes også strategidokumentet "God og riktig mat hele livet"