Omsorgstjenesten

Reinnleggelser av eldre innen 30 dager (NKI) (K)

hender - behandling

Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning - Nasjonal kvalitetsindikator (NKI)

Indikatoren måler sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som har blitt utskrevet fra sykehus. Resultatene presenteres per kommune.

Om indikatoren

Reinnleggelse er definert som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.

For å sikre et godt utgangspunkt for oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, er det viktig at det er en god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil kunne være med på å hindre unødvendige reinnleggelser.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Folkehelseinstituttet (FHI)