Stol på veranda

Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester

08. november 2021
I en studie gjort av Senter for omsorgsforskning undersøkte de sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskningsspørsmålet de stilte var hvor mye eldre flytter mellom ulike tilbud i kommunen.

Flytting mellom ulike tilbud er sårbare punkt i pasientforløp både internt i kommuner, og mellom nivåer i helsetjenestene. Slike overganger i helsetjenesten øker risikoen for at feil oppstår, blant annet grunnet utilstrekkelig samhandling mellom partene. Studien som baserer seg på innhentet data fra IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) viser at eldre over 80 år i hovedsak flytter relativt lite mellom ulike tjenestetilbud internt i kommunen. 

Sammendrag

Samhandlingsreformen har gitt økt ansvar til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som følge av nye oppgaver og flere pasienter med mer komplekse og sammensatte omsorgsbehov ser vi en økende grad av spesialisering i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Med økt spesialisering er det rimelig å anta at mange eldre må foreta horisontale overganger mellom ulike helse- og omsorgstjenestetilbud for å få den hjelpen de trenger, noe som krever et betydelig samhandlingsarbeid mellom kommunens tjenestetilbud. 

Konklusjon

Studien tyder på at eldre over 80 år i hovedsak flytter relativt lite mellom ulike tjenestenivå innad i kommunen. Samtidig inngår eldre i svært ulike forløp – fra lange, gradvise til korte, intensive forløp og forløp med rullerende korttidsopphold på institusjon. Funnene gir ny kunnskap som kan ha betydning for helse- og omsorgstjenestenes arbeid med pasientsikkerhet og -tilfredshet gjennom god samhandling og sikring av helhetlige pasientforløp med god kvalitet i alle ledd.

Se mer om studien som er publisert som tidsskrift på Idunn.no.