Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen SSB rapport 2019/8

22. mai 2019
I denne rapporten undersøkes hvor stor andel av boliger som er tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan nybygging vil påvirke denne andelen fremover.

Analyser på kommune-/regionnivå utføres for å forstå om etterspørsel og tilbud av tilgjengelige boliger vil være mer ubalansert i visse områder. Rapporten  bruker anslagene på tilgjengelighet fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2018, og tall på nybygging for de siste årene og boligmasse i 2018 for å framskrive fremtidig tilgjengelighet i boligmassen. Andelen tilgjengelige boliger estimeres for 2018 og framskrives til 2025, 2030 og 2040. I tillegg ser rapporten på forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen. Andelen tilgjengelige boliger stiger med ca. 70 prosent fram til 2040, fra 21 til 35 prosent av boligmassen, men mindre sentrale kommuner henger etter i denne veksten.

Lenke til Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen