Statistikk-kilder om årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

06. juni 2023
SSB og Helsedirektoratet har publisert statistikk om årsverk til helse- og skolehelsetjenesten ligger tilgjengelig på deres nettsider. Det publiseres årlig nye tall til denne statistikken.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig antall avtalte årsverk knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både samlet for tjenesten og splittet på ulike utdanningsgrupper. 

Denne statistikken finner du på SSB sine nettsider

Kommunene rapporterer via KOSTRA én gang i året på antall årsverk de har i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Helsedirektoratet har publisert denne statistikken. Årsverkene er fordelt på de ulike deltjenestene. 

Denne statistikken finner du på Helsedirektoratet sine nettsider

Ettersom det benyttes to ulik datakilder vil årsverkstallene som vises her kunne avvike fra årsverkstallene som ligger i Statistikkbanken (SSB). For nærmere forklaring, se rapport fra SSB