Status for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

30. mai 2023
Helsedirektoratet har siden 2012 samlet inn data om øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD). Helsedirektoratet har laget en samleside hvor disse rapportene og datagrunnlag ligger tilgjengelig.

Ett av formålene med øyeblikkelig hjelp døgntilbud er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er nødvendig eller ønskelig. For at tilbudet skal fungere, kreves både god pasientbehandling og god kapasitetsutnyttelse. Tidligere analyser har vist at aktiviteten ved øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) har vært lav, og det har derfor viktig å følge videre med på utviklingen i tilbudet. 

Se rapportene og datagrunnlaget på Helsedirektoratet sine nettsider