Sykefravær i de kommunale helse og omsorgstjenestene (NKI) (K)

føtter som går opp trapp

Sykefravær i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Indikatoren viser sykefravær blant ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som jobber direkte med brukerne. Resultatene viser både andel fravær totalt, og andel fordelt på legemeldt fravær, egenmeldt fravær, fravær for ansatte på institusjon og ansatte i hjemmetjenesten.

Om indikatoren

Sykefravær blant ansatte kan medføre redusert tid til hver tjenestemottaker, redusert kvalitet på tjenesten, forsinkelser og/eller avlyste hjemmebesøk. Med vikarer er det fare for at viktig erfaring går tapt eller må opparbeides på nytt over tid. Nye ansatte påvirker også forutsigbarheten og kontinuiteten for tjenestemottakerne.

Det er kun kommunalt ansatte som jobber direkte med brukere av ulike tjenester som inngår i beregningen av denne indikatoren.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Kommunesektorens organisasjon(KS)