Introduksjon

Søk i Metode- og veiledningsmateriell

Introduksjon
Forside

Denne veilederen retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet med reformen Leve hele livet. Meldingen har fokus på at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

I Leve hele livet foreslås løsninger til hvordan samfunnet kan imøtekomme utfordringsbildet med en økende andel eldre og hjelpetrengende befolkning og hvor ressursene er knappere.

I veilederen presenteres en modell for planlegging og gjennomføring av endringsarbeidet. Modellen har hentet inspirasjon fra tjenestedesign som illustreres og beskrives i faser med tips og råd som kan være hensiktsmessig å følge.

Veilederen presenterer videre visuelt støttemateriell som kan benyttes i prosessen. Sist i dokumentet ligger en tidslinje for gjennomføring av Leve hele livet med fokus på fase to.

Lenker

Bakgrunn
Meld.St.15 (2018-2018)

Kvalitetsreformen Leve hele livet ble lansert 4. mai 2018 og skal bidra til at mennesker kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når man har behov og en mer profesjonalisert pårørenderolle.

Tjenesteytere skal kunne mobilisere sin kompetanse i tjenesteutøvelsen for å sørge for helhet og sammenheng i tjenesten.

Å skape et aldersvennlig samfunn, finne nye og innovative løsninger knyttet til reformens hovedfokus aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenesten.

Meldingen er ingen firkantet pakke som skal skrus sammen og brukes likt alle steder. Leve hele livet skal være en verktøykasse. En verktøykasse som inneholder redskaper og materiale som kan brukes på ulike steder. Det er innsikt og gode erfaringer fra kommunene som har fylt opp verktøykassen.

Lenker

Kommunal planlegging
Kommunal planlegging

Stortingsmelding Leve hele livet bør kobles mot kommuneplanens samfunnsdel og økonomi- og handlingsplan. Tilhørende målrapportering må tydeliggjøres. Intensjonen bak satsningen vil bli forsterket ved å bli samordnet med andre lokale mål og satsninger.

Intensjon med Leve hele livet utfordrer alle kommunens tjenester og vil mer eller mindre forutsette bidrag fra alle tjenesteområdene, og for øvrig. Tidlig involvering av kommunens sentrale planleggingskompetanse kan bli avgjørende for at kommunen lykkes med arbeidet. I veilederen løftes det frem eksplisitt næringsliv og frivillighet da dette er to krevende, men sentrale aktører.

"Kommunal planlegging blir et sentralt virkemiddel i arbeidet, og det skal derfor legges til rette med veiledere og verktøy for kommunal samfunnsplanlegging."

- Helsedirektoratet

Lenker