Mobilisering og samskaping

Søk i Metode- og veiledningsmateriell

Mobilisering
Mobilisering

I fremtidens kommuner vil ledelsen utfordres, og det vil kreve et politisk og administrativt perspektivskifte.

Fra: et innadvendt, oppgaverettet ressursutnyttelses-perspektiv

Til: et utadvendt, formålsrettet, ressursmobiliserings-perspektiv

- Eva Sørensen, 2020

 

Robust innovasjon, mobilisering av samfunnet
Robust innovasjon

Lenker

Samskaping
Samskaping

En kommune er både et sted og en organisasjon. Et sted der folk bor, jobber og oppholder seg på fritiden. Fler og fler velferdsytelser gjennomføres nå gjennom tverrsektorielle samarbeidsmodeller, hvor frivillige foreninger, offentlige organisasjoner og private virksomheter, arbeider sammen i likeverdighet.

Ved samskaping må kommunene inngå i likeverdige samarbeid med enkeltpersoner og ulike interessenter. Samskaping representerer et brudd med sektorsamfunnets logikk. Aktører som møtes på tvers, over slitne sektorskiller, tradisjonelle profesjonsinteresser, og med bruk av innbyggerressurser i sivil-samfunnet, har et potensial for å demokratisere kommunale velferdsløsninger.

Realisering av gevinster avhenger av hvordan samarbeidet utformes og handlingsrommet rigges.

Lenker

Gode spørsmål i mobilisering av ressurser

1. Hva kan vi oppnå sammen?

2. Hvem kan hjelpe til ?

3. Hvordan kan alle aktørernes ressurser mobiliseres for å skape robust innovasjon?

4. Hvordan kan vi arbeide for å skape noe nytt sammen?

5. Skjer det noe andre steder i kommunen, som kan understøttes?

6. Hvilke allianser må inngås hvis det skal skje forandring?

- Eva Sørensen 2020

Ny sprmtegn
Næringsliv og "Sølvøkonomien"

«The Silver Economy» blir definert som de økonomiske mulighetene som oppstår ved offentlig og privat forbruk som er relatert til aldringen av befolkningen og de spesifikke behovene til personer over 50 år.

- Growing the European Silver Economy, 2015

Det å mobilisere næringslivet inn i denne forståelsen vil kunne forsterke bidraget fra næringslivet til å legge bedre til rette for regionens aldrende marked ved å spørre:

- Hvilke tjenester og produkter er det (særlig) friske, eldre og bemidlede kvinner og menn ønsker seg?

- Mange regioner i Europa, som i Sverige, Finland og Frankrike, er kommet mye lengre enn Norge på dette feltet.

- «Sølvøkonomien» kan på den måten jobbe frem gode eksempler på tiltak som kan bidra til bedre politikkutforming rettet mot de eldre som ressurs og marked.

«Utover sentrale aktører vil også næringslivet påvirkes av endringene i samfunnet og være en viktig aktør i utviklingen av et aldersvennlig samfunn»

- Helsedirektoratet