Sivilsamfunn og frivillighet

Søk i Metode- og veiledningsmateriell

Sivilsamfunn og frivillighet

Alle områder i samfunnet berøres av en aldrende befolkning og det vil fremover være viktig å utløse ubenyttede ressurser som finnes i lokalsamfunnet. Frivillig sektor vil være en aktør som må anerkjennes, benyttes og involveres i arbeidet. Offentlige aktører bør derfor rette større oppmerksomhet på å å utvikle tettere samarbeid til frivillig sektor.

Det bør «bygges broer» på flere områder for å mobilisere felles ressursinnsats:

- Utarbeidelse av lokal frivillighetspolitikk med tydelig mandat og konkrete satsningsområder

- Forankring og synliggjøring av mandat i strategiske planer og delplaner

- Drive aktiv involvering av innbyggerne, anerkjenne deres kompetanse og rette fokus på varige løsninger

- NIBR: 2019:11

«Frivillig sektor har en viktig rolle som aktør og pådriver i et lokalsamfunn. Innsats som skjer i regi av frivillig sektor både forsterker og supplerer bidrag til aktiviteter som drives i næringsliv- og i kommunale tjenester»

- Helsedirektoratet

Lenker