Innovasjon og teknologi

Søk i Trygghetsstandard i sykehjem

Tjenesteinnovasjon

Hva er innovasjon og tjenesteinnovasjon? Hva skiller det fra annet forbedrings- og utviklingsarbeid?

 

6.1 Hva er innovasjon?

Innovasjon er noe Nytt og Nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi – er Nyttiggjort. KS omtaler dette som 3N:

 

modell som viser innovasjon KS N3

Her kan du lese mer om verktøyet

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader og øke livskvalitet.
Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes som innovasjoner, men også bedre prosesser, tjenester og løsninger.
Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger kan gi oss noen svar på hvordan vi i fellesskap kan skape mer bærekraftige løsninger (Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet kap 2.9).

Å lede endringsprosesser krever at leder har evne til å se hvor det er behov for å skape noe nytt, etterspørre nye løsninger og bruke kompetansen på nye måter og i nye samarbeidsrelasjoner. Se KS sin guide til god ledelse.

Forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling har fokus på å forbedre og utvikle forholdsvis kjente og etablerte arbeidsmåter. Det vil oftest være avgrensede områder/problemstillinger. Går dere i gang med et innovasjonsprosjekt, er det et større arbeid hvor dere skaper noe nytt. Prosessen frem dit vil ofte være usikker og uten at dere vet nøyaktig hva som skal til eller hva som skal gjøres.

Eksempler på innovasjon i sykehjem kan være:

·       å ta i bruk velferdsteknologi, eller bruke teknologien på nye områder

·       nytt bygg med nye funksjoner, beliggenhet, samlokaliseringer

·       å innføre nye dokumentasjonssystem

·       sertifisering som livsgledesykehjem

·       kompetansehevende tiltak (internundervisning, faglunsj, fagdager)

·       kafé, pub, restaurant på sykehjemmet

·       å legge om rutiner og drift som konsekvenser for bemanningsplan/turnus og som involverer flere avdelinger, f.eks tidspunkt for måltid

·       nye måter å samarbeide med frivillige, lag og organisasjoner

Tjenesteinnovasjon er nye, bedre og mer rasjonelle måter å levere helse- og omsorgstjenester på. Innovativt arbeid vil oftest være tett integrert i det daglige arbeidet med kvalitet og kvalitetsforbedring.

Noen viktige suksesskriterier for vellykket innovasjon i kvalitetsarbeidet vil være å:

·       Skape en kultur for innovasjon, nytenkning og endring

·       Satse på kompetanse i organisasjonen slik at krav og anbefalinger knyttet til kunnskapsbasert praksis og kvalitetssystem ivaretas.

·       Etablere et system for og arbeid aktivt med pasient- og pårørendemedvirkning.

·       Etablere en lærende kultur, der det er takhøyde for å gjøre feil, lære av feil og der organisasjonen har et system for og arbeider aktivt med livslang læring.

·       Feire suksesser og når ting ikke går helt som planlagt

6.2 Kunnskapsstoff, metoder og verktøy

Du kan lese mer om innovasjon og finne gode verktøy og fremgangsmåter på disse stedene:

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon tar deg gjennom seks faser, fra før prosjektet starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenestedesign, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Veikartet ble opprinnelig utarbeidet av KS i samarbeid med ulike kommuner og Helsedirektoratet, og lansert innenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i 2015. Den nye versjonen er oppdatert og videreutviklet av KS i samarbeid med kommunene. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer. Verktøyene du trenger presenteres i hver fase. 

Helseinnovasjonsverktøy

Verktøyet kan brukes av alle som arbeider med innovasjon i helse- og omsorgssektoren og på tvers av fag, nivåer, sektorer og aktører. Det tar utgangspunkt i sentrale elementer for å lykkes med endringsarbeid, og tar deg gjennom fire steg: Definere utfordring, innsikt og rammer, utvikling, og implementering og drift. Verktøyet er presentert på sidene til InnoMed, som er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren, etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kunnskapsnotat: «Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon» 

Fagmiljøet i det nasjonale støtteapparatet i Leve hele livet-reformen har satt fokus på et sjette innsatsområde, som omhandler virkemidlene: Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Hensikten med dette kunnskapsnotatet er å beskrive disse virkemidlene og det handlings- og mulighetsrommet de kan tilføre reformarbeidet.

Meld.St. 30 (2019-2020): En innovativ offentlig sektor – Kultur, leiing og kompetanse

Stortingsmeldingen handler om innovasjon i offentlig sektor. Meldingen presenterer utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Nettside for stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor

Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie 

6.3 Velferdsteknologi i sykehjem og boliger med heldøgns omsorg

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Bruk av teknologiske løsninger skal alltid være basert på en grundig kartlegging av pasientens behov, ut fra hva som er viktig for den enkelte. Siden 85% av pasientene i sykehjem har demenssykdom, vil det være særlig viktig å støtte seg til pasient- og brukerrettighetsloven rundt:

-          § 4-3.Hvem som har samtykkekompetanse

-          § 4-6 a. Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

-          Kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

 

Velferdsteknologi kan deles inn i:

  • Trygghetsskapende teknologier 
  • Mestringsteknologier 
  • Utrednings- og behandlingsteknologier 
  • Velværeteknologier
     

Eksempler på velferdsteknologi i sykehjem:

Pasientvarslingsanlegg med sensorteknologi

-          Passiv varsling

-          Aktiv varsling

Lokaliseringsteknologi (GPS): utendørs (kombineres med passiv varsling ved bevegelsessensorer innendørs)

Teknologi som støtter mestring og meningsfulle aktiviteter

Digitale kommunikasjonsverktøy for pasienter og pårørende

Medisinske behandlingshjelpemiddel

Dokumentasjonssystemer

 

6.3.1 Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Det er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Mer enn 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene. Mange kommuner har nå prosjektledere og prosjektmedarbeidere med kompetanse om hele innovasjonsprosessen, og om selve teknologien. Denne kompetansen har overføringsverdi til flere områder, og er en viktig ressurs i kommunene.

Gode råd fra kommuner er samlet i kvikk-guider:

Kvikkguide til velferdsteknologi

Kvikkguide til anskaffelse av velferdsteknologi

Kvikkguide til implementering av videokommunikasjon

 

Lenker