Header planlegge

Om løsningen

Søk i Trygghetsstandard i sykehjem

Hva er trygghetstandard for sykehjem

Hva skal det være?

Et brukervennlig lederverktøy som sykehjemmene kan ta i bruk for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Det skal være enkelt for ledere å finne frem til informasjon og verktøy som oppleves nyttig i det systematiske arbeidet med forbedring og sikkerhet. Målet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov for omsorg og trygghet og å redusere uønsket variasjon. Verktøyet bygger på Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Hvem er målgruppen?

• Ledere på alle nivåer i sykehjem, men mye her kan ha overføringsverdi til andre deler av helse- og omsorgstjenesten

Hvordan er det bygget opp?

Seks tema: Ledelse – Struktur og prosess – Kompetanse – Personsentrert omsorg -Tjenesteyting– Innovasjon og teknologi. Hvert tema har en kort ingress som etterfølges av noe mer utdypende tekst om tema av særlig relevans for ledere på ulike nivå og med henvisning til og presentasjon av nyttige verktøy og lenker. Temaene kan leses hver for seg, og det varierer i hvilken grad vekten er lagt på system- eller individnivå.

Gjennomgående begreper:

Pasient med henvisning til definisjonen i Pasient- og brukerettighetsloven

Ledere og medarbeidere. Lederbegrepet brukes her om leder med arbeidsgiveransvar og medarbeider er en person man arbeider sammen med (ansatt)

Personsentret omsorg er «en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt. Hvordan en person opplever en situasjon er preget av personlighet, livshistorie, fysisk helse, demenssymptomer og sosialt miljø» (Aldring og helse)

Kompetanse kan defineres som «evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill.» Kompetanse inkluderer både faglig kompetanse og forbedringskompetanse

Kvalitet – kan vurderes både objektivt og subjektivt. Objektivt gjennom fastsatte standarder og subjektivt gjennom for eksempel pasienttilfredshet og erfaringer. Kvalitet i sykehjem er blant annet regulert gjennom «Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene»

Brukerveiledning for sidene

I toppen av hver temaside finner du et menybånd hvor kan du velge temaet du er interessert i.

meny trygghetsstandard

Du kan også flytte deg til forrige eller neste tema fra nederst på hver side. Temaene kan leses i rekkefølge eller hver for seg.

 

På sider med mye tekst kan du trykke på "til toppen knappen" nederst i høyre hjørne for å komme tilbake til toppen av siden uten skrolling. Knappen er lilla med et pil opp symbol.

Begreper

Gjennomgående begreper i Trygghetsstandard for sykehjem

 

  • PASIENT med henvisning til definisjonen i Pasient- og brukerrettighetsloven 

 

  • LEDERE OG MEDARBEIDERE. Lederbegrepet brukes her om leder med arbeidsgiveransvar og medarbeider er en person man arbeider sammen med (ansatt) 

 

  • PERSONSENTRET OMSORG er «en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt. Hvordan en person opplever en situasjon er preget av personlighet, livshistorie, fysisk helse, demenssymptomer og sosialt miljø» (Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste)

 

  • KOMPETANSE kan defineres som «evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill.» Kompetanse inkluderer både faglig kompetanse og forbedringskompetanse

 

  • KVALITET– kan vurderes både objektivt og subjektivt. Objektivt gjennom fastsatte standarder og subjektivt gjennom for eksempel pasienttilfredshet og erfaringer. Kvalitet i sykehjem er blant annet regulert gjennom «Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene»