Vold, overgrep og omsorgssvikt

Søk i Trygghetsstandard i sykehjem

Menneskerettigheter og rettsikkerhet for eldre

Eldre har samme menneskerettigheter som alle andre. Dette gjelder blant annet retten til liv, helse, privatliv og beskyttelse mot nedverdigende og umenneskelig behandling. Norge har forpliktet seg til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner blant annet gjennom deltakelse i FN, Europarådet, Nordisk ministerråd og gjennom sin tilslutning til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.  Rettighetene har forrang i norsk rett. Forpliktelsene er også gjennomført i helselovgivningen. Staten er folkerettslig ansvarlig for at menneskerettighetene følges, men kommunene har etter Grunnloven § 92 et selvstendig ansvar for å respektere og sikre disse.  Videre gjelder statens forpliktelser å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep.  Aktivitetsplikten er særlig sterk i møte med sårbare grupper. Eldre på sykehjem er en slik sårbar gruppe som krever særskilt beskyttelse (NIM, 2019). Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer (nhri.no) Flere studier og rapporter tyder på at vold og overgrep mot eldre ikke blir avdekket og håndtert tilstrekkelig, og det mangler kunnskap og forskning om tematikken. Dette kan utfordre rettigheter etter Istanbulkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (NIM, 2023). Eldres menneskerettigheter - Norges institusjon for menneskerettigheter (nhri.no)

Vold, overgrep, omsorgssvikt i nasjonale veiledere

Vold defineres som enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil (Per Isdal). Vold og overgrep forekommer også på institusjoner som sykehjem. Volden kan utøves av både pårørende, andre beboere og ansatte. En beboer på et sykehjem kan utsettes for alle typer overgrep som fysisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep, psykisk vold med mer.

En kort film om ulike typer vold en risikoutsatt voksen kan oppleve finner du her:

https://www.youtube.com/watch?v=AYZjoCM6oyo&list=PLjpNIfkX49jGwRtmOkLOngmzBP8HO-RVR&index=24

Mer om ulike voldstyper og tegn på disse, kan du lese her:

Ulike former for vold og overgrep – NKVTS – En veileder om vold i nære relasjoner og her:

https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/tryggest___veileder_for_tryggest_kommuner/#heading-contentlink-8752

Et e-læringskurs om ulike voldstyper finner du her:

https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=35801&start=0

Kommunens plikt og ansvar

Kommunens helse- og omsorgstjenester har et særlig ansvar for at pasienter og brukere ikke utsettes for vold. Dette er tydelig beskrevet i Helse- og omsorgstjensteloven § 3-3a: Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/kap3

§6a i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, forplikter også et systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient og brukersikkerhet i virksomheten. §6a: «Ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten.»

Lenker

Hvordan sørge for åpenhetskultur og holdninger?

- åpenhetskultur, avviksmeldinger og dialog. 

Bevisstheten om at vold og overgrep også kan skje på et sykehjem er viktig. Uten å tro at dette kan skje, vil en heller ikke være i stand til å oppdage det når det skjer. Å samtale om dette i personalgruppen, og å legge til rette for kompetanseheving for de ansatte, er en forutsetning for forebygging og avdekking.

Forebygging og avdekking er også avhengig av at en ikke beskriver vold og overgrep med ord og uttrykk som nedtoner alvorlighetsgraden av hendelsen. Dette gjelder for eksempel i avviksmeldinger. Et seksuelt overgrep begått av en beboer mot en annen beboer, må forstås og beskrives som et seksuelt overgrep. Det skal ikke omskrives med begreper som nedtoner alvoret for den som er utsatt for overgrepet. Dette gjelder også dersom en antatt person har utøvd vold eller skadelig/ problematisk seksuell atferd har demens eller andre kognitive funksjonsnedsettelser, og dermed ikke strafferettslig ansvarlig for sine handlinger. Strafferettslig ansvar vurderes av strafferettspleien, ikke kommunen. Rikitg håndtering er en forutsetning for å ivareta den utsattes rettigheter. Nedtoning av hendelsen kan medføre liten eller tilfeldig oppfølging, og øke faren for gjentakelse.

Dette handler også om etikk. Å heve den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vil styrke brukernes opplevelse av verdighet og integritet. Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester - KS

Lovpålagte plikter

Som leder i kommunen skal du sørge for at dine medarbeidere jobber systematisk med vold, overgrep og omsorgssvikt. Etter loven har vi en rekke plikter som avvergeplikt og varslingsplikt som ansatte i sykehjem må forholde seg til. Les mer her.

Helsepersonellovens §§ 17 og 31 pålegger helsepersonell om melde fra til tilsynsmyndigheter om forhold som kan føre til skade og til politi for å avverge skade på person. Om avvergeplikten, professor i politivitenskap Morten Holmboe her.

I justisdepartementets veileder står det: "Avvergingsplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. På samme måte som taushetsplikten, er avvergingsplikten personlig. Det vil si at en tjenesteperson plikter å søke å avverge et forestående lovbrudd, selv om vedkommendes overordnede eller kolleger mener at det ikke er grunnlag for å varsle." Les mer her

Sikre kompetanse

Som leder i helse- og omsorgstjenester har du et ansvar for at dine ansatte har den kompetansen som er nødvendig for at plikten i henhold til HOL. § 3-3a. skal ivaretas. Her finner du lenker til relevante veiledere og e-læring.

TryggEst.no 

Startsiden til TryggEst veilederen:

https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/tryggest___veileder_for_tryggest_kommuner/#heading-contentlink-8737

Her finner du informasjon om mange ulike tema, blant annet hvordan du skal gå frem dersom det er mistanke om at noe har skjedd, for eksempel hvordan du skal sikre bevis, hvem du kan kontakte og hva du skal se etter osv.

E-læring 

Her finner du e-læring: https://www.kslaring.no/course/index.php?categoryid=2231

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS

RVTS kan du kontakte dersom du trenger bistand til å etablere rutiner eller øke kompetansen.

Personsentrert omsorg 

Personsentrert omsorg er et viktig grep for å forebygge vold og overgrep mellom beboere, fra ansatte mot beboere og fra beboere mot ansatte. https://www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/abc-opplaeringen/

Forebygge forekomst av vold, skjerming, tvang og makt 

Det viktigste du gjør som leder er å sikre kompetanse i forebygging av vold, overgrep og omsorgssvikt. Etablering av gode rutiner og kompetanse med jevnlig gjennomgang i et årshjul er et viktig virkemidler. På sykehjem er personsentrert omsorg og skjerming viktige tiltak. Risikovurderinger på enheten vil bidra til å identifisere de riktige tiltakene på sykehjemmet gjennom en vurdering av forhold som kan tilsi risiko og sårbarhet.

Identifisere vold og overgrep 

https://voldsveileder.nkvts.no/

https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/tryggest___veileder_for_tryggest_kommuner/#heading-contentlink-8752

Etiske refleksjoner, dialog og diskriminering (agisme, funksjonshemming, minoriteter, LHBTI) 

Etisk refleksjon på arbeidsplassen kan bidra til at temaer tas opp og at man får trening i å prate om det som kan være vanskelig. Stress og manglende støtte fra leder og kollegaer kan bidra til at vold og overgrep forekommer. Det er derfor viktig at man finner arenaer og rutiner for å snakke om det som oppleves vanskelig og at det er aksept for å sette ord på det. KS sin praksisnære etiske refleksjon kan være et hjelpemiddel. Du finner også noe i TryggEst veilederen. Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester - KS

Rutiner for å forebygge, avverge, melde, ivaretagelse av pasient, beboer og ansatte, pårørende, dokumentasjon av skade og sikring av bevis, medisinsk undersøkelse og bekymring

Som leder i kommunen må du sørge for at enheten din har rutiner for å forebygge, avverge, melde, ivaretagelse av pasient, beboer og ansatte, pårørende. Du må også sørge for at det er rutiner for å dokumentere skade og sikre bevis. Dersom noe har skjedd må det være rutiner for hvordan medisinsk undersøkelse skal gjennomføres og hvordan bekymringen eller hendelsen skal håndteres videre.

På TryggEst.no og NKVTS sin veileder finner du mye av det du trenger for å etablere rutiner på ditt tjenestested. Du kan også be om bistand fra RVTS. https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/tryggest___veileder_for_tryggest_kommuner/#heading-contentlink-8737

Kommunenes erfaringer med TryggEst - YouTube