Eksempler til inspirasjon

Søk i Veileder for å måle effekt og resultat

God mat og ernæring

Kommunen har siden 2019 forankret en strategi om å tilby god mat og ernæring til sine brukere av helse- og omsorgstjenester. Kommunen investerte i nytt sentralkjøkken og de ansatte gjennomførte opplæring hos Matgledekorpset for å sikre god og næringsrik mat. Maten blir nå laget og servert til brukere av kommunens tilbud om matombringing. Kommunen ønsker å finne ut hvilke resultater og effekter dette har skapt påfølgende år.

Vi ser på indikatorer og statistikk

Mottakere av matombringing, Helseundersøkelser og henter ut rapporter fra egne fagsystem som sier noe om antall mottakere.

Vi måler resultatet

Antall mottakere av tiltaket matombringing har hatt en positiv utvikling siden 2019 og det er 40 prosent flere som ønsker og mottar tjenesten i dag. Helseundersøkelser viser reduksjon hos personer som er underernært i kommunen sammenlignet med målingen som ble gjort i 2019. Tiltaket matombringing trenger ikke å ha en direkte sammenheng med resultatet fra undersøkelsen, men dette kan tyde på å ha påvirket resultatet.

Vi måler effekten

Brukere av matombringing opplyser om tilfredshet for det nye tilbudet. Ansatte i kommunen får tilbakemeldinger om økt matlyst hos brukerne av tilbudet. Dette har gitt utslag i bedre ernæring for sine brukere. Dette underbygger en av reformen sine satsningsområder - mat og måltid.

Bruk av velferdsteknologi

Flere brukere og pårørende i kommunen etterspurte digitale løsninger som gir mulighet for å gjennomføre digitale tilsyn. Det ble ønsket en løsning hvor de ansatte kan ta kontakt med brukere for å undersøke om det ikke har oppstått noen uønskede hendelser med fall eller gjennomføre samtaler digitalt. Kommunen besluttet å starte opp med tiltaket digitale løsninger og har gått til innkjøp av flere løsninger som er montert opp hos brukere. Kommunen er usikker på hvilken effekt dette har hatt og om de digitale løsninger blir tatt i bruk av de ansatte og brukere.

Vi ser på indikatorer og statistikk

Bruk av velferdsteknologiske løsninger, henter ut rapporter fra egne fagsystem som sier noe om bruk og referat fra samtaler.

Vi henter inn egne data

Gjennomfører egne undersøkelser av brukere og pårørende om hvordan de opplever den digitale løsningen.

Vi måler resultat

Indikatoren bruk av velferdsteknologiske løsninger viser at de digitale tilsynene blir gjennomført og viser at det er flere enn de hadde antatt.

Vi måler effekten

Brukere og pårørende som etterspurte de digitale løsningene er svært fornøyde med å ha fått medvirket til tjenestetilbudet. De forteller om økt trygghet som følge av den digitale løsningen og vet at de vil bli tatt kontakt jevnlig. Bruken av den digitale løsningen viser at den blir tatt i bruk og gir ønskede effekter. Samtaler og tilsyn som kan foregå digitalt fører til redusert transport- og tidsbruk til og fra hjemmet.

Frivillighet og treningsaktiviteter

Politikerne i kommunen er opptatt av å fremme lokalsamfunnets deltakelse og engasjement i frivillige treningsaktiviteter. Det blir av kommunens administrasjon gjennomført kampanjer og markedsført muligheten for å melde seg som frivillig og delta på aktivitetene hos Frisklivssentralen i kommunen.

Vi ser på indikatorer og statistikk

Sosialt nettverk, deltakelse i organisasjoner (frivillige), deltakelse i treningsaktivitet.

Vi henter inn egne data

Spørreundersøkelser av frivillige og deltakere, og innbyggere i kommunen om hvordan de opplever tilbudet og hva som skal til for at de vil delta i slike aktiviteter.

Vi måler resultat

Antallet som oppgir ensomhet i hverdagen reduseres, antallet som deltar som frivillige øker og antallet som deltar i fysiske aktiviteter øker.

Vi måler effekten

Mange har fått kjennskap til kommunens tilbud om aktiviteter og frivilligheten har engasjert seg og bidratt. Dette har ført til en positiv opplevelse hos frivillige og de som deltar. Innbyggerne får med seg omtale og markedsføringen som gir et godt omdømme og øker engasjementet knyttet til slike aktiviteter. I egne undersøkelser opplyses det om at helsen hos de deltakende har blitt bedret grunnet at de deltar på trening og sosiale aktiviteter. Dette underbygger en av reformens satsningsområder - aktivitet og felleskap.

Eksempler på bruk av styringsdata

Kinn kommune

Kinn kommune bruker styringsdata for å finne ut hvordan ressursbruken er sett opp mot faktisk tjenestebehov. Kommunen forteller om dette arbeidet gjennom en video laget av Helsedirektoratet. De beskriver løsningen slik:

«Hos institusjonstjenestene går vi gjennom liggedøgn for pasientene opp mot årsverk. Hos hjemmetjenestene blir det vurdert årsverk i vedtak mot faktisk medgått tid. Dette fører til at vi får mer tilpassede ressurser på tjenestene, og tallene viser utvikling over tid.»

Kommunehelsesamarbeidet

Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken sammen med Helse Sør-Øst har utviklet en løsning for styringsdata som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. De beskriver løsningen slik:

«Løsningen inneholder data som viser utvikling og variasjon i bruk av tjenester fra spesialisthelsetjenestene. Du vil kunne sammenligne egen kommunes forbruk med andre kommuner. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.»

Lenker

Eksempel på effektmål og resultatmål

Eksempel 1

Effektmål:

• Kommunens overordnede planer og strategier fokuserer på innbyggerinvolvering.

• Kommunen tilrettelegger for innbyggerinvolvering på alle nivåer i tjenestene.

Resultatmålene:

• Innbyggernes behov for råd, veiledning og tiltak vedrørende egen helse blir ivaretatt til rett tid og på rett nivå.

• Innbyggerne erfarer at de kan innhente råd og veiledning i å planlegge boligendringer/-tilpasninger tilpasset funksjonsnivå.

• Eldre som trenger tilrettelegging av mat og måltider opplever måltidsglede ved å bli invitert med i menyplanlegging.

Eksempel 2

Effektmål:

• Kommunens overordnede planer og strategier gjenspeiler konkrete prioriteringer utviklet i samarbeid med pårørende, frivillighet og næringslivet.

• Kommunen har etablert en frivilligstrategi i samarbeid med relevante inviterte aktører.

Resultatmål:

• Frivilligheten har faste samarbeidsmøter med omsorgstjenestene.

• Pårørende og frivilligheten samarbeider om aktiviteter.