Kunnskapsgrunnlaget

Søk i Veileder for å måle effekt og resultat

Kunnskapsgrunnlaget

Styringsdata kan være kvantitative data (tall og statistikk) og kvalitative data (inntrykk, meninger og synspunkter). Kvantitative og kvalitative data bidrar til å gi forklaring på en situasjon og kan ha påvirkning for gjennomføring av utviklingsarbeid og de valgene som blir tatt.

For å måle resultater og effekter vil det være viktig å finne ut hvilke kvantitative styringsdata som er tilgjengelig i nettsider med nasjonal og regional statistikk og hvilken data som eventuelt må innhentes selv fra kommunens egne fagsystem. Kvalitative vurderinger vil utfylle kvantitativ data og skape en helhet i kunnskapsgrunnlaget.

I systematisk forbedringsarbeid vil det ofte være behov for å spørre brukere, pårørende, ansatte og andre aktører som er direkte eller indirekte berørt av tiltaket. Kvalitative data er viktig for å sikre medvirkning og få innspill og tilbakemeldinger fra de som blir berørt av tiltakene.

Lenker

Statistikk og indikatorer

Statistikk viser en samling av indikatorer som brukes for å undersøke utvikling på et bestemt område og for å vurdere om de forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter er nådd – eller om man er på god vei.

I arbeidet med Leve hele livet-reformen kan statistikk og indikatorer brukes for å finne ut om det oppnås ønskede resultater og effekter av de tiltakene som er i gang.

Kommunen sitt ønske om å måle resultater og effekter innenfor et bestemt område, påvirker hvilken statistikk og indikatorer som blir hensiktsmessig å bruke.

Det er flere nettsider som tilbyr nasjonale offentlige data og kan brukes for å finne relevant statistikk og indikatorer som kan bistå i målingen. 

Lenker

Offentlige nettsider

Det er flere nettsider som tilbyr nasjonale offentlige data og kan brukes for å finne relevant statistikk og indikatorer som kan bistå i målingen.

Eksempler på hvor man kan finne offentlig tilgjengelig statistikk og indikatorer er:

Statistisk sentralbyrå

Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI)

Kommunalt pasient og brukerregister (KPR)

Folkehelseinstituttet

KS sin temaside om Norge i tall

Ressursportal.no har fremstilt statistikk og indikatorer som er vurdert som relevante for Leve hele livet-reformen

Lenker

Lokale data og undersøkelser

En viktig kilde til kunnskap er tjenestens egne fagsystemer. Dette kan kombineres og sammenstilles med tilgjengelig data fra andre kilder som nasjonal statistikk.

Kartlegging av hvilke data som finnes i fagsystemene er derfor hensiktsmessig.

I tillegg kan man få nyttig kunnskap gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Eksempel: Trondheim kommune oppsøkte sin målgruppe med campingvogn til vaffel og info når de ønsket medvirkning og innspill til hvor det var behov for sittebenker og andre innspill til overordnet kommuneplan.

Lenker

Verktøy for arbeid med spørreundersøkelser

Eksempler på verktøy for arbeid med undersøkelser:

Bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger-, og medarbeiderundersøkelser.

Disktriktssenteret.no har eksempler på gjennomførte innbygger- og andre spørreundersøkelser.

• Bruk av enkle undersøkelser som gjør det mulig for brukere og innbyggere å enkelt gi tilbakemelding, f.eks. sende SMS eller få feedback fra målgrupper som er mindre digitale

Lenker