Leve hele livet

Søk i Veileder for å måle effekt og resultat

Leve hele livet

Leve hele livet-reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Forutsetninger for at reformen skal virke er:

- At alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

- At eldre bidrar i planlegging, gjennomføring og oppfølging (læring).

- At frivillighet og næringsliv medvirker i planlegging, gjennomføring og oppfølging.

«Erfaringer fra andre endringsprosesser viser at det er avgjørende å sette tydelige og konkrete mål, og måle egen framgang over tid for å lykkes. Ved å gjennomføre hyppige målinger, kan den enkelte enhet se om tiltakene blir gjennomført, om de skaper ønsket forbedring og om forbedringen er varig, i tråd med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.»

Lenker

Reformen - Steg for steg

Det legges opp til lokale prosesser for planlegging og gjennomføring av reformen. I håndbok til kommuner – Leve hele livet er det beskrevet en enkel veiviser for gjennomføring av reformen lokalt.

1. Oppstart «Ledelsen setter Leve hele livet på dagsorden og målene med reformen inkluderes i kommunens hovedmålsetninger og danner grunnlag for planprosessen»

2. Kartlegging «Kommunene kartlegger, analyserer og identifiserer egne utfordringer og behov»

3. Planlegge og beslutte «Basert på kartleggingen utarbeider og politisk vedtar kommunene en plan der de tar stilling til innsatsområdene og løsningene i Leve hele livet og hvordan reformen skal gjennomføres lokalt»

4. Integrere i kommunens planverk «Kommunene integrerer Leve hele livet-vedtakene i det øvrige planarbeidet. Det kartlegges hvilke kommunale planer som vil bli berørt av Leve hele livet».

5. Gjennomføre og evaluere: «Etter å ha blitt vedtatt, skal reformen gjennomføres». Arbeidet bør evalueres jevnlig og korrigeres ved behov.

Lenker