Måle effekt og resultat

Søk i Veileder for å måle effekt og resultat

Målinger

Målinger er sentralt for systematisk forbedringsarbeid. Målingene gir muligheten til å identifisere utvikling og forbedring over tid, og se om tiltakene har gitt ønsket effekt.

For å måle lokale resultater og effekter vil det være viktig å finne ut hva som skal måles og hvordan.

Det vil være viktig å sette mål for tiltaket, planlegge bruk av måleverktøy og hvordan et tiltak kan evalueres før tiltaket settes i gang.

Målene bør også forankres hos ansatte og brukere slik at man kan se om tiltakene skaper ønsket forbedring.

Varige og økte

Lenker

Resultat og effekt

Når man skal måle resultat og effekt kan styringsdata som allerede er offentlig tilgjengelig være en god kunnskapskilde. I tillegg kan det være behov for å innhente rapporter fra egne fagsystem eller gjennomføre spørreundersøkelser. 

Statistikk og tall vil gi en objektiv vurdering av dagens situasjon og kan vise til områder som kan eller bør utforskes nærmere. Ved bruk av statistikk og tall vil det være mulighet for å foreta hyppige målinger for å se om tiltakene som gjennomføres skaper ønsket forbedring, og om forbedringen er varig.

Å supplere tallene med fortellinger fra brukere, ansatte og pårørende styrker grunnlaget for å vite hvilke forhold og erfaringer som kan medvirke til økt forståelse av resultatene (KS-Konsulent).

Lenker