Transporttjeneste i forbindelse med arbeid og utdanning

Transporttjeneste i forbindelse med arbeid og utdanning - Nasjonal kvalitetsindikator

Denne kvalitetsindikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning som får dette, og om tilbudet dekker deres behov. Tall for fylkesnivå finner du her

 

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Arbeid og utdanning bidrar til økt livsglede, selvrealisering og mestringsopplevelser. En annen viktig side ved utdanning og arbeid, er følelsen av å være til nytte og at man bidrar til det sosiale fellesskapet. Skole og arbeidsplass er viktige sosiale arenaer i et samfunn. Transporthjelp kan være helt nødvendig for å kunne delta i arbeid og utdanning.

Alle med behov om transport i forbindelse med arbeid og utdanning har rett til nødvendig transport til dette på et forsvarlig nivå.

 

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)