Transporttjeneste i forbindelse med organisasjonsarbeid-kultur-eller-fritidsaktiviteter

Transporttjeneste i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter - Nasjonal kvalitetsindikator

Denne kvalitetsindikatoren vil gi en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov. Tall for fylkesnivå finner du her

 

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunen å yte sosiale tjenester som bidrar til dette. Skal aktivitet og den enkeltes livskvalitet få høyere prioritert i omsorgstjenesten, må denne lovforståelsen forankres bedre blant politikere og tjenesteutøvere i kommunene.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Transporthjelp kan være helt nødvendig et for å få til dette.

Alle med behov om transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter, har rett til transport til dette på et forsvarlig nivå. 

 

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)