Begreper

Søk i Trygghetsstandard i sykehjem

Gjennomgående begreper i Trygghetsstandard for sykehjem

 

  • PASIENT med henvisning til definisjonen i Pasient- og brukerrettighetsloven 

 

  • LEDERE OG MEDARBEIDERE. Lederbegrepet brukes her om leder med arbeidsgiveransvar og medarbeider er en person man arbeider sammen med (ansatt) 

 

  • PERSONSENTRET OMSORG er «en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt. Hvordan en person opplever en situasjon er preget av personlighet, livshistorie, fysisk helse, demenssymptomer og sosialt miljø» (Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste)

 

  • KOMPETANSE kan defineres som «evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill.» Kompetanse inkluderer både faglig kompetanse og forbedringskompetanse

 

  • KVALITET– kan vurderes både objektivt og subjektivt. Objektivt gjennom fastsatte standarder og subjektivt gjennom for eksempel pasienttilfredshet og erfaringer. Kvalitet i sykehjem er blant annet regulert gjennom «Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene»