Grunnlagsinformasjon

Ufaglærte igang med utdanning

føtter som går opp trapp

Andelen årsverk i omsorgstjenestene som utføres av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning, er en indikator på kvalitet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Årsverk med fagutdanning). Kvalitetsindikatoren er viktig å følge i lys av økt behov for mer avansert og tverrfaglig helsehjelp, blant annet grunnet brukergrupper med behov for omfattende og sammensatte tjenester.

Andel årsverk i brukerrettet tjeneste som utføres av personell uten helse- eller sosialfaglig utdanning var 25,5 prosent i 2018. Andelen i 2017 var 25,4 prosent. Andelen uten fagutdanning for helse- og omsorgstjenesten har vært stabil og på samme høye nivå over flere år, tross stor innsats fra kommunene gjennom satsinger i Kompetanseløft 2020 og tidligere handlingsplaner for personell og kompetanse. 

Statistikken over viser hvor mange av disse ufaglærte som er i gang med utdanning. Det er gledelig at 16,7 prosent (8 349) er i gang med helsefaglig utdanning i 2018 av totalt 49 894 sysselsatte. I tillegg er 20 prosent i gang med utdanning, men ikke innen helse- eller sosialfag. Lavt utdanningsnivå og helsefaglig kompetanse blant ansatte har blant annet betydning for strategier knyttet til kompetansehevende tiltak.

(Tekst er hentet fra rapport fra Kompetanseløft 2020 - 2018)