Omsorgstjenesten

Ventetid på dagaktivitetstilbud (K)

Ventetid på dagaktivitetstilbud

Indikatoren viser tiden fra vedtak om dagaktivitetstilbud i hjemmet er fattet til tjenesten er mottatt.

Om indikatoren

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 beskrives kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenesterDagaktivitetstilbud er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme. Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir et godt og lystbetont treffsted.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet, og kan vise om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Kommunalt pasient - og brukerregister (KPR)