Ventetid på helsetjenester i hjemmet (K)

Ventetid på helsetjenester i hjemmet- Nasjonal kvalitetsindikator (NKI)

Indikatoren viser tiden fra vedtak om helsetjeneste i hjemmet er fattet til tjenesten er mottatt.

Om indikatoren

Helsetjenester i hjemmet beskrives i helse- og omsorgstjenesteloven. Eksempel på helsetjenester i hjemmet kan være:

  • Hjemmesykepleie, blant annet hjelp til medisiner/ medikamenthåndtering, sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell og helsefaglige observasjoner
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi, blant annet tilrettelegging i hjemmet
  • Psykisk helsetjeneste

Ved tildeling vil det gjøres individuelle vurderinger ut fra den enkeltes livssituasjon. Det vil stadig bli tatt en vurdering av hjelpebehov ut fra brukers funksjonsnivå. Indikatoren viser om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis

Beskrivelse av indikatoren (PDF) - Helsedirektoratet

Datakilde: Kommunalt pasient og brukerregister(KPR)