Om oss

Temaside for Bo trygt hjemme-reformen

23.april 2024

Helsedirektoratet har det nasjonale ansvaret for koordinering av reformen. Helsedirektoratet har nå opprettet en temaside for å lese mer om reformen og holde seg oppdatert for status på arbeidet.

Meldinga har fire innsatsområder

 

  1. Levende lokalsamfunn – «Regjeringen vil bidra til levande og aldersvennlege lokalsamfunn som støttar opp under aktivitet, deltaking og møte mellom generasjonar. Tilgang til kulturopplevingar, naturområde og eit godt fysisk og sosialt inkluderande nærmiljø er viktig i eit levande lokalsamfunn.»

 

  1. Boligtilpasning og -planlegging – "Regjeringa vil føre ein aktiv bustadspolitikk som skal bidra til å jamne ut sosiale og geografiske forskjellar i bustadsmarkaden. Å auke tilgjengelegheita i og rundt bustader og auke andelen eigna bustader er viktig for å nå målet om at fleire eldre skal kunne bu trygt heime."

 

  1. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere – «Regjeringa ønsker at tenestene skal vere trygge og av god kvalitet. Personellet er den viktigaste ressursen for å gi trygge og gode helse- og omsorgstenester til befolkninga."

 

  1. Trygghet for brukere og støtte til pårørende – "Regjeringa vil vidareutvikle og styrke den felles helsetenesta vår, slik at alle får ein trygg alderdom. Særlig fokus på forebyggende og aktivitetsfremmende tjenester, kvalitet og kapasitet og støtte til pårørende."

 

Oppfølgingen av stortingsmeldinga er sett i sammenheng med andre nasjonale satsinger, både pågående og nye. Det er særleg folkehelsemeldingaberedskapsmeldinga og Nasjonal helse- og samhandlingsplan som vil være fundamentet for arbeidet med andre satsinger.

 

Besøk Helsedirektoratets temaside for bo trygt hjemme-reformen.

Til toppen