Om oss

Felleskap og meistring - bu trygt heime-reformen

22.juni 2023
Den nye reforma Bu trygt heime har blitt lansert. Den skal sørge for aldersvenlege samfunn, meir heilheit i eldrepolitikken og betre helsehjelp til eldre i Noreg.

Bu trygt heime har fire satsingsområde:

 

  • Levande lokalsamfunn som tek vare på aktivitet og fellesskap
  • Tilpassa butilbod, og gjere det mogeleg for å bu trygt i eigen hjem lengre
  • Kompetente medarbeidarar
  • Tryggleik for brukarar og støtte til pårørande

 

Dei overordna måla med reforma er å bidra til at eldre kan bu trygt heime, og at behovet for helse- og omsorgstenester blir utsett gjennom betre planlegging, styrkt førebygging og meir målretta tenester. Vidare vil vi sikre betre bruk av personell og dei samla ressursane, og gjennom dette bidra til at alle som treng det får tilgang på gode og trygge tenester.

 

Les mer om reforma på Regjeringen sine nettsider

 

Til toppen