Om oss

Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid (NKI) (K)

16.oktober 2023

Årsverk i psykisk helse og rusarbeid Kommune

Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene - Nasjonal kvalitetsindikator

Indikatoren viser antall årsverk i kommunene innen psykisk helse- og rusarbeid, både totalt og inndelt i kompetansegrupper. Alle måltall oppgis som antall årsverk per 1 000 innbygger i kommunen. Tall på fylkesnivå finner du her

 

Om indikatoren

​Indikatoren utarbeides på grunnlag av data som kommunene selv rapporterer inn gjennom den årlige kartleggingen «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS 24/8). Anslag av antall årsverk gjøres basert på en representativ uke. Rapporteringen administreres og kvalitetskontrolleres av SINTEF, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Klikk her for en oversikt over årsrapportene fra SINTEF.

Psykiske helseproblemer og/eller rusrelatert problematikk kan opptre i kombinasjon med andre årsaker til behov for helsetjenester. I slike tilfeller er det kun tjenestene som er rettet mot mottakers psykiske og/eller rus relaterte problemer som regnes med i årsverk i denne kvalitetsindikatoren. Årsverk knyttet til primærforebyggende arbeid (generelle forebyggende tiltak som er rettet mot hele befolkningen eller store grupper), tjenester til mennesker med demens, og tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming inngår ikke i denne kvalitetsindikatoren.

Det er ikke definert noe måltall for hva som er «riktig» antall årsverk per 1 000 innbygger, eller hvilket utdanningsnivå flest årsverk bør være på.

Kompetanse er delt inn i fire nivå:

  1. Ingen formell utdanning
  2. Minimum helse- og sosialfag, videregående skole (inkludert nivå 3 og 4)
  3. Høyskole-/ universitetsutdanning (inkludert nivå 4)
  4. Høyskole-/ universitetsutdanning med fagspesifikk videreutdanning

Årsverk oppgis i kvalitetsindikatoren som totalt antall årsverk (nivå 1-4), antall årsverk på kompetansenivå 2, antall årsverk på kompetansenivå 3, og antall årsverk på kompetansenivå 4. Kvalitetsindikatoren gir et overordnet bilde av kommunens tilgjengelige ressurser og kompetanse.

«Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS-24/8) er en årlig kartlegging som SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Klikk her for å lære mer om prosjektet eller lese hele rapporten.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: SINTEF

Til toppen